Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r. o.

GROUND WATER Consulting Ltd.


 

  Monitorovanie prírodného prostredia podľa Dohody 

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o niektorých dočasných opatreniach a prietokoch 

do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja, podpísaná 19. apríla 1995

 

 

Monitorovanie prírodného prostredia podľa vodoprávneho rozhodnutia č. W/308/2001-ONR z 18.12.2001 

Krajského úradu v Bratislave vo veci „SVD G-N Uvedenie vodného diela Gabčíkovo do prevádzky na území SR 

dočasným riešením, nakladanie s vodami a manipulačný poriadok“