Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r. o.

GROUND WATER Consulting Ltd.


 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na dvojročnom monitoringu
Bratislava, 1995

(v anglickom jazyku) 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na šesťročnom monitoringu.
Bratislava, 1999

(v anglickom jazyku) 

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Návšteva oblasti vodného diela Gabčíkovo
Bratislava 1999

(v anglickom a slovenskom jazyku) 

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť - Sap z hľadiska prírodného prostredia
Bratislava 2003

(v slovenskom a anglickom jazyku) 

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Vodné dielo Gabčíkovo a prírodné prostredie

Súhrnné spracovanie výsledkov slovenského a maďarského monitoringu v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo
Bratislava 2004

(v slovenskom jazyku) 

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Slovak-Hungarian Environmental Monitoring on the Danube

Results of the environmental monitoring based on the Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Hungary concerning certain temporary technical measures and discharges in the Danube and Mosoni branch of the Danube

1995-2005 (Material of the Slovak section)
Bratislava 2006

(v anglickom jazyku)