PLENIPOTENTIARY OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR CONSTRUCTION AND OPERATION
OF GABČÍKOVO - NAGYMAROS HYDROPOWER SCHEME

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKU
SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS

Contents

Pohµad na rameno Dunaja
Obsah

VISIT TO THE AREA OF THE GABČÍKOVO HYDROPOWER PROJECT

NÁV©TEVA OBLASTI VODNÉHO DIELA GABČÍKOVO


Bratislava 1999

ISBN 80-968211-0-5  

 

BACK / SPÄ«