SPLNOMOCNENEC  VLÁDY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  PRE  VÝSTAVBU  A  PREVÁDZKU

SÚSTAVY  VODNÝCH  DIEL  GABČÍKOVO - NAGYMAROS
 

VODNÉ  DIELO  GABČÍKOVO  A  PRÍRODNÉ  PROSTREDIE

 

  

Bratislava, 2004